SELFIE WEDSTRIJD VOORWAARDEN

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de SELFIE wedstrijd 2014 die ACD nv, met adres te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 22, België, organiseert in samenwerking met MASTOUCHE - zomerbarak.

2. De wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon, met uitzondering van:
•De personeelsleden en de bestuurders van ACD nv,
•Elke persoon die aan de organisatie van de wedstrijd deelneemt,
•De gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van de uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij toestemming heeft verkregen. ACD nv kan altijd een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan deze wedstrijd.

3. Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting

4. Enkel volledige deelnames die voor het einde van de wedstrijd worden ontvangen, komen in aanmerking. Een volledige deelname bestaat uit: fan worden van ACD en Mastouche op Facebook, een foto nemen en posten op de ACD-facebookpagina en de correcte vermelding @acdserres en @mastouche toevoegen. Iedereen mag verschillende keren deelnemen aan de selfiewedstrijd van ACD nv en Mastouche -zomerbarak.

5. Alle doorgestuurde foto's moeten persoonlijk gefotografeerde, digitale foto's zijn die vrij zijn van auteurs- of publicatierechten. ACD nv krijgt de rechten om alle ingestuurde foto's vrij te publiceren op folders, catalogen, website, advertenties,... Als u foto’s instuurt van personen, moet u ook toestemming hebben van deze personen op de foto.

6. Deelnemen kan van 27 juni tot en met 31 augustus 2014.

Selectiecriteria:
•Beelden moeten beantwoorden aan de omschrijving van de wedstrijd: De piccolo op het plein van mastouche en de persoon moeten zichtbaar op de foto staan. 
•Beelden mogen noch de naam van de fotograaf noch een datum noch de titel van het beeld bevatten
•Een interne jury beslist autonoom.

7. Er kan maximum één hoofdprijs gewonnen worden.

8. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

9. ACD nv verleent geen garantie met betrekking tot een prijs. ACD nv kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade dat (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

10. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht via Facebook bericht. De winnaar wordt ook via de facebook pagina van Mastouche en van ACD bekend gemaakt in de week van 1 september 2014.

11. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden beoordeeld door de organisatoren.

12. Uitslagen en beslissingen van ACD nv en de wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

13. ACD nv kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van ACD nv ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenmin kan ACD nv verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet kan worden deelgenomen.

14. ACD nv kan beslissen om onafhankelijk van de "selfie wedstrijd 2014" andere (foto)wedstrijden te organiseren tijdens de periode waarin u kunt deelnemen.

15. De deelnemers en winnaars van de wedstrijd verlenen ACD nv de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto's van hen en/of hun getuigenissen te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of om ACD nv te promoten.

16. Elke deelnemer geeft ACD nv door deelname de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat ACD nv de deelnemer kan informeren over het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van ACD nv. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek aan ACD nv kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

17. ACD nv kan altijd de deelnemingsvoorwaarden aanpassen.
Sitemap

ACD heeft ook aan haar gedacht 07/03/2019

Na de man cave is er nu ook de She Shed.

Kom zeker eens langs in onze nieuwe showroom 25/10/2017

ACD serres: Serre - hobbyserre - kweekbak